Høyere utdanning på college og universitet
Oppleve en ny kultur i din egen stue? Bli vertsfamilie!

Søknadsvilkår

Nedenfor finner du STS søknadsvilkår, som gjelder samtlige STS-utdanninger. Det er viktig at du leser gjennom disse nøye før du sender inn søknaden din. Kontakt oss om du har noen spørsmål.

Sist endret: 05.02.2018 (oppdateres manuelt)

Opptakkrav

Opptakskravene for de fleste STS-utdanningene er:

 • Generell studiekompetanse
 • Karakteren 4 eller høyere i engelsk, STS kan også godkjenne testresultater for TOEFL og IELTS dersom du har lavere karakter enn 4
 • Eventuelle avvik og/eller spesielle krav fra de ulike skolene kan forekomme. Se på de respektive skolene og utdanningene for mer informasjon.

Søknad

Søknadsavgiften for STS-utdanninger er NOK 1 700. Avgiften inngår ikke i pakkeprisen. Den tilbakebetales om du ikke skulle få opptak til utdanningen du søker. Du betaler inn søknadsavgiften samtidig som du sender inn søknaden din til STS Study Abroad. Søknaden registreres først når søknadsavgiften er registrert i våre systemer. Vi kontakter deg deretter for et personlig invtervju der vi diskuterer dine ønsker, søknaden og prosessen videre.. Intervjuet, karakterene dine samt eventuelle motivasjonsbrev/referanser er avgjørende for hvorvidt du blir tatt opp til utdanningen eller ikke. Får du opptak hos STS Study Abroad vil du motta et preliminært opptaksbrev kort tid etter intervjuet, samt en kontrakt. Senest 10 dager etter du har mottatt ditt preliminære opptaksbrev skal du betale inn den første delbetalingen på NOK 5 000. Når denne er betalt har du sikret deg studieplassen din med oss.

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg gir studenten angrerett inntil 14 dager fra man godkjenner søknadsvilkårene gjennom å betale søknadssavgiften på 1 700 nok til STS. For å heve kjøpet vennligst ta kontakt med STS i Oslo per post, telefon (23 35 88 50) eller e-post ([email protected]). Hvis man sender avbestilling i posten så må det være poststemplet senest 14 dager etter innbetalt søknadsavgift.

Siste søknadsdato

STS behandler søknader fortløpende. Du kan derfor få beskjed om du er kommet inn før den offisielle søknadsfristen har gått ut. Du bør søke før datoene nedenfor om du vil sikre deg utdanningsplass:

1. opptaksrunde for høstsemesteret 2018

 • USA Europa Australia/ New Zealand
 • 31. mars 31 .mars 31 .mars

2. opptaksrunde for høstsemesteret 2018

 • USA Europa Australia/ New Zealand
 • 15. mai 31. mai 31. mai (for noen utvalgte skoler 31. juli i Australia)

Opptak våren 2018

 • USA (SBCC) USA (øvrige læresteder) Europa Australia/ New Zealand
 • 1. oktober 15. oktober 15. november 15. desember

Kontakt oss for eventuelle gjenværende plasser og eksakte dato for skolen du er mest interessert i.

Studiestøtte og finansiering

Til STS sine utdanninger har du mulighet til å søke om lån og stipend hos Statens Lånekasse for Utdanning. For å kvalifisere til støtte, bør du i utgangspunktet være norsk statsborger og ha generell studiekompetanse. På Lånekassens hjemmeside, www.lanekassen.no, står det mer informasjon om støtte til studier i utlandet. Studiestøtte bør søkes i god tid, men husk at du først kan søke støtte etter at du har fått offisiell opptaksbeskjed fra skolen i utlandet. Lånekassen gjør utbetalinger to ganger i året. Til visse studier er det nødvendig å ha med penger i tillegg til det som du mottar fra Lånekassen.

Lånekassen gir støtte til førsteårsnivå/freshmanår ved amerikanske universitet om man planlegger å ta en hel grad. Om man tar et semester- eller årsstudie må man studere på andreårsnivå eller høyere. Alle fag som inngår er forhåndsgodkjent av Lånekassen. Det er opp til hver enkelt å sette seg inn i krav for utdeling av studiestøtte.

Les gjerne mer på våre Lånekasse-sider. Du finner Lånekasse-utbetalingene for forrige skoleår oppført i prislistene og under hver utdanning.

Betalingsvilkår

Første delbetaling av pakkeprisen er på NOK 5 000, og betales når man har fått sitt preliminære akseptbrev.

Som STS-student, som skal studere et år eller mer, har du mulighet til å velge mellom følgende betalingsalternativ for den resterende delen av pakkeprisen:

Resterende delen av pakkeprisen, med avdrag for det allerede innbetalte beløpet på NOK 5 000, betales i to omganger. Den første delen på 60%, samt et eventuelt valutatillegg**, betales tre uker før programstart*. Den resterende delen på 40% må betales før det andre semesteret begynner. Det vil også bli lagt til renter på 8% på de resterende 40% av pakkeprisen.

Fullt oppgjør av hele pakkeprisen skal STS ihende seks uker før programstart.

Merk at betalingsalternativene ikke er basert på fordelingen av STS sine kostnader i løpet studieåret, men er ulike avbetalingsplaner.

STS’ priser for 2017/2018 er prisene fastsatt 19.10.2017. STS reserverer seg for utdanningsendringer og for avgiftsøkninger på grunn av valutakursendringer** og uforutsette prisøkninger som er oppstått etter 19.10.2017 , som STS ikke kan rå over. Om du velger å bytte betalingsalternativ underveis vil et administrasjonsgebyr på NOK 500 bli lagt til siste faktura.

Betalingsutsettelse

I utgangspunktet må studenten overholde gitte betalingsvilkår (se over). Skulle man likevel behøve en betalingsutsettelse, for eksempel fordi Lånekassen ikke har ferdigbehandlet søknaden om utdanningsstøtte, er dette mulig. Da må studenten betale inn 25 000 NOK (i tillegg til de 5 000 studenten betale da hun/han aksepterte plassen med STS Study Abroad). Man blir tilsendt et betalingsutsettelsesskjema når man mottar faktura.

Forsikring

Når du studerer i utlandet må du ha en heldekkende forsikring og du står selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringene. Kontakt STS for mer informasjon.

Avbestillingsbeskyttelse vid alvorlig sykdom

Du kan tegne en avbestillingsbeskyttelse ved alvorlig sykdom gjennom STS på NOK 750 samtidig som du betaler inn søknadsavgiften. Denne gjelder dersom du må takke nei til utdanningsplassen din før studiestart om du, foreldre eller søsken rammes av alvorlig sykdom eller ulykke av uoverkommelig art som ikke var kjent ved søknadstidspunktet. Ved sykdom og ulykke må man fremvise legeattest fra en uavhengig lege/legesenter. Søknadsavgiften samt et ekspedisjonsgebyr på 10 % av den totale summen (STS pakkepris inkluder bolig) tilfaller imidlertid alltid STS.

Vi oppfordrer alle til å tegne en god forsikring i forkant av søknaden også.

Avbestilling

Du kan tegne en frivillig avbestillingsbeskyttelse på NOK 750, se punkt 7 for mer informasjon. Dersom avbestillingen skyldes andre årsaker enn alvorlig sykdom de som dekkes av avbestillingsforsikringen, gjelder nedenstående tilbakebetalingsregler.

Dersom du ønsker å avbestille din utdanningsplass før programstart*, skal dette meddeles til STS i Oslo. Vennligst ta kontakt per telefon, e-post eller post.

Avbestillingen må være poststemplet/innmeldt i henhold til fristene under.

Følgende vilkår gjelder ved avbestilling:

 • Avbestilles utdanningen innen 60 dager før programstart* forbeholder STS seg retten til å beholde søknadsavgiften (NOK 1 700), delbetaling­ 1 (NOK 5 000) og eventuell avbestillingsbeskyttelse.
 • Avbestilles utdanningen mellom 59–31 dager før programstart*, forbeholder STS seg retten til å beholde søknadsavgiften (NOK 1 700), delbetaling 1 (NOK 5 000) og 15 % av pakkeprisen.
 • Avbestilles utdanningen mellom 30–11 dager før programstart*, forbeholder STS seg retten til å beholde søknadsavgiften (NOK 1 700), delbetaling 1 (NOK 5 000) og 30 % av pakkeprisen.
 • Avbestilles utdanningen senere enn 10–5 dager før programstart*, forbeholder STS seg retten til å beholde søknadsavgiften (NOK 1 700), delbetaling 1 (NOK 5 000) og 50 % av pakkeprisen.
 • Avbestilles utdanningen senere enn 5 dager før programstart*, forbeholder STS seg retten til å beholde søknadsavgiften (NOK 1 700), delbetaling 1 (NOK 5 000) og 75 % av pakkeprisen.

Om du ønsker å utsette studiestart gjelder våre avbestillingsregler. Innbetalt sum vil ikke tilgoderegnes ny pakkepris.

Merk at avbestilling eller avhopp etter programstart* innebærer at studenten har full betalingsskyldighet for inneværende semester. For semester to refunderes/avskrives alle kostnader som STS får tilbake fra sine leverandører, resterende beløp er studenten betalings-skyldig. Merk også at betalingsalternativene beskrevet i §11 ikke reflekterer STS sine kostnader i løpet av studieåret, men kun er ulike avbetalingsplaner.

For studenter ved amerikanske læresteder: Ved avbestilling etter at man mottatt I-20, krever STS at man sender tilbake dokumentet i original til STS kontor i Oslo. Hvis man ikke gjør dette, forbeholder STS seg retten å beholde USD 350.

Personlige opplysninger

Når du godkjenner STS’ vilkår samtykker du også til at STS får dele dine personlige opplysninger med den skolen du vil studere på, samt andre STS-studenter som skal til samme lærested.

Øvrig

STS’ priser for 2017/2018 er prisene fastsatt 19.10.2017. STS reserverer seg for utdanningsendringer og for avgiftsøkninger på grunn av valutakursendringer** og uforutsette prisøkninger som er oppstått etter 19.10.2017 , som STS ikke kan rå over.

I pakkeprisen inngår ikke reiser, mat, studiemateriell, forsikringer, språktester, medisinske undersøkelser, visum, SEVIS-avgift, WES-evaluering, depositum og lommepenger. STS gir ikke prisreduksjon på tjenester som tilbys, men som forblir ubenyttet. Studenter som vil framlegge feil eller mangler ved STS sin utførelse av ytelser, skal melde dette umiddelbart til den respektive utdanningsansvarlige på STS. STS skal gis rimelig mulighet til umiddelbart å iverksette nødvendige tiltak for å korrigere eventuelle feil. Om feilen, for eksempel, er at skolen, en leverandør eller annen samarbeidspartner ikke oppfyller hva som er forventet har STS rett til å engasjere en andrepart. Det betyr at du som student kan bli omplassert til et likeverdig alternativ. Dette kan innebære bolig eller studieplass om så kreves. Hvis ikke en korreksjon blir gjennomført på stedet, skal en skriftlig klage rettes til STS senest 30 dager etter avsluttet utdanning.

STS fritar seg helt fra ansvar for skader som rammer deg som student eller andre på grunn av katastrofer, politiske beslutninger, naturkatastrofer, opptøyer, smitterisiko, brann,streik eller annen hendelse av force majeure-karakter. STS er også ikke ansvarlig for negative konsekvenser grunnet studentens egne handlinger eller forsømmelse. STS har intet ansvar for avtaler som studentene selv inngår med noen annen part enn STS.

STS tilstreber å alltid ha korrekt og aktuell informasjon, men reserverer seg for eventuelle manglende oppdateringer på hjemmesiden, samt forandringer gjort av lærestedene som STS ikke kan rå over.

Om søker tidligere har fått avslag av STS eller en av STS sine samarbeidslæresteder, tidligere har blitt utvist, har begått kriminelle handlinger eller fått uforholdsmessig mange klager ved tildligere bruk av STS forbeholder STS seg retten til å avslå senere søknader uten videre forklaring.

* Inkludert eventuelle introduksjonsdager. Programstart regnes fra første introduksjonsdag og i enkelte tilfeller fra innflytt i boligen. Programstart er i de fleste tilfeller ikke det samme som studiestart.

** Vi sammenligner valutakursen ved prissetting (se punkt 10) med valutakursen ved faktureringsdatoen. Er forskjellen mellom de to valutakursene større enn 0,5 %, debiterer vi et valutatillegg for de økte kostnadene vi har i den berørte valutaen.