Søknadsvilkår

Søknad og programaksept

Du kan søke om å bli utvekslingselev med STS på nett, per post eller per telefon. Så snart STS har mottatt søknaden din, og dersom informasjonen du så langt har oppgitt i søknaden lever opp til de kraven som STS stiller til utvekslingselever, så blir du kontaktet for et kostnadsfritt og uforpliktende intervju. Det er intervjuet, den dokumentasjon du gir STS samt annet du opplyser oss om som ligger til grunn for din personlige programaksept. Det er alltid de ansatte på kontoret i Oslo sammen med representanter i programlandet som tar beslutningen om en elev blir akseptert til programmet.

Når en elev blir akseptert til programmet får man tilsendt på e-post en midlertidig programaksept, programkontakt og faktura for første delbetaling. Vi gjør oppmerksom på at disse kommer i 3 forskjellige e-poster. Dere takker ja til plassen på programmet ved å betale første faktura dere får tilsendt. Dere må i tillegg signere denne kontrakten elektronisk innen forfallsdato på fakturaen, for å sikre plassen på programmet. Når betalingen er registrert hos oss vil dere få tilsendt informasjon om onlinesøknaden som må fullføres i løpet av tre uker. Denne sendes senere til programlandet og når den lokale organisasjonen har godkjent søknaden så er programaksepten bekreftet. Denne onlinesøknaden ligger til grunn for arbeidet med å finne vertsfamilie og skoleplass i vertslandet. Når STS sender onlinesøknaden til programlandet skal den kontrolleres av lokale saksbehandlere og organisasjonene kan be om kompletteringer og/ eller stille spørsmål dersom det er manglende eller uklar informasjon. Denne korrespondansen kan være tidkrevende og det er derfor viktig å holde de frister man får oppgitt. Når alle papirer er godkjente begynner arbeidet med å finne vertsfamilie og skole. Det jobbes kontinuerlig med dette i løpet av året. Merk dere at de fleste plasseringene kommer i løpet av juli og august. Avreise skjer i løpet av juli – september for høststart og i løpet av desember – februar for vårstart.

Opptakskrav

Eleven kan aksepteres til programmet hvis hun/han:

 • ikke har fullført videregående skole
 • har studert på fulltid i 1–6 semestre før avreise
 • har minimum 3 i alle fag
 • har gode kunnskaper i engelsk (andre språkkrav kan forekomme hvis eleven reiser til ikke engelskspråklige land)
 • har god fysisk og psykisk helse, og ikke lider av noen alvorlige sykdommer
 • viser tilstrekkelig motivasjon og fleksibilitet

Plasseringsinformasjon

STS forbeholder seg retten til å revurdere elevens søknad og plass på programmet dersom det fremkommer nye opplysninger om elevens psykiske eller fysiske helsetilstand, elevens motivasjon for å reise, eller at eleven ikke har opprettholdt minimumskravene på skolen (minimum 3 i alle fag). Dette gjelder også opplysninger om andre store psykiske belastninger, for eksempel hendelser i elevens nære familie og omgangskrets.

Du er akseptert til programmet på grunnlag av opplysningene du oppga i forbindelse med søknaden din og intervjuet. Skulle det vise seg at opplysningene er feilaktige, og du ikke oppfyller kriteriene for opptak til programmet, forbeholder STS seg retten til å kansellere din søknad. I disse tilfeller gjelder eventuelle tilbakebetalinger i henhold til de frister som fremkommer under punkt 10 i denne kontrakten.

Din plasseringsorganisasjon kan også kreve at du signerer regler som de krever at du opprettholder under ditt utvekslingsår. Disse reglene vil gjelde i tillegg til denne kontrakten.

Eleven skal gjøre sitt beste for å tilpasse seg vertsfamiliens regler, rutiner, kultur og disse er annerledes enn i Norge.

Elevens visum og opphold er koblet til STS og den lokale organisasjonen i vertslandet. Dette betyr at STS og den lokale organisasjonen kan ta besluttninger/avgjørelser på vegne av eleven og i elevens interesse, for eksempel bytte av vertsfamilie og skole. Eleven og fore- satte plikter å respektere disse avgjørelsene. Eleven og elevens foresatte kan ikke ta besluttinger eller avgjørelser under utvekslingsåret som går mot organisasinen eller STS sine regler og STS og den lokale organisasjonen må kontaktes i alle tilfeller.

Vertsfamilier på STS High School i USA, Australia og de fleste andre landene får ikke økonomisk kompensasjon for å være vertsfamilie. Vertsfamilier i Storbritannia og enkelte andre land samt vertsfamilier på STS High School Select får økonomisk kompensasjon.

STS gir ingen garanti for ønsket stat-/områdevalg og elevene kan få en plassering hvor som helst i programlandet. Skolens størrelse vil variere utfra hvor mange elever som bor i området.

Dersom man velger å tegne en annen forsikring enn den som STS tilbyr, gjelder ikke plasseringsgarantien.

Angrerett

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg gir eleven og foreldre angrerett i 14 dager fra man aksepterer plassen ved å betale første faktura og signerer kontrakten. For å heve kjøpet, vennligst send inn angreskjema eller ta kontakt med STS i Oslo per telefon eller e-post. Dersom man bruker angrerettskjemaet og sender det i posten, må det være poststemplet senest 14 dager etter innbetalt søknadsavgift.

Skjema kan sendes i posten til STS Education C. J. Hambros plass 2c, 0164 Oslo, eller sendes elektronisk på info@sts-education.no. Telefonnummer for avbestilling er 23 35 88 50 i kontortid. Avbestilling kan ikke legges igjen på telefonsvarer. Dersom bekreftelse på avbestilling ikke blir gitt innen rimelig tid vennligst ta kontakt.

Endring av program og/eller land

Om man bytter programland eller program etter at man har signert kontrakten, vil betingelsene i kontrakten fortsatt gjelde. Ønske om dette skal sendes skriftlig per brevpost eller på e-post. Prisen på STS High School-programmet vil justeres etter det land og program man har valgt i henhold til de priser som fremkommer i tilbudet.

Godkjenning av utvekslingsåret

Vil du ha utvekslingsåret godkjent som en del av den videregående utdanning din, må du gjøre en avtale med din skole, slik at fagene du tar i utlandet godkjennes av din skole ved hjemkomst. Det er fylkeskommunen i samarbeid med skolen som har ansvaret for og myndighet til å gjøre dette. Vi anbefaler derfor at man holder en tett dialog med rådgiveren på den norske skolen både før og under utvekslingsåret. Vi henviser til Utdanningsdirektoratet for mer informasjon om de formelle kravene til godkjenning av utvekslingsåret. STS kan ikke garantere spesifikke fag i vertslandene. Dersom dere opplever dialogen med rådgiveren som vanskelig, ta kontakt med STS så snart som mulig. STS kan bistå dere i videre kommunikasjon med rådgiveren.

Lånekassen

Elever som reiser på utveksling gjennom STS gis rett til støtte gjennom Lånekassen. Merk at søknaden til Lånekassen er individuell, og det er elevens og foresattes ansvar å innhente korrekt informasjon fra Lånekassen, vi henviser til hjemmesidene deres for lånekalkulator og øvrig informasjon.

STS tilleggstjenester

Avbestillingsforsikring:

Det legges automatisk til avbestillingsforsikring på første faktura. Dersom dere ikke ønsker å benytte dere av denne avbestillingsforsikringen trekker dere dette beløpet fra totalen, og bruker samme faktura og KID-nr ved innbetaling. Ved å ikke betale inn dette beløpet betyr det at dere ikke kan benytte dere av STS sin avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikringen benyttes før avreise dersom avbestillingen skyldes sykdom, ulykke eller dødsfall i nærmeste familie (foresatte eller søsken). Legeattest, som bekrefter at man ikke er i stand til å gjennomføre utvekslingsåret må fremlegges. Dersom avbestillingen skyldes andre årsaker, gjelder avbestillingsvillkårene som fremkommer lenger ned.

Om man benytter seg av avbestillingsforsikringen, vil man få betalt tilbake alt som er betalt inn frem til dagen før avbestilling, med unntak av betaling for selve avbestillingsforsikringen.

Vi gjør oppmerksom på at avbestillingsforsikring ikke kan legges til etter at første faktura er betalt.

Obligatorisk forsikring:

En heldekkende forsikring er obligatorisk for STS-elever under hele oppholdet. STS tilbyr en skreddersydd forsikring som blant annet inkluderer sykdom, ulykker, ansvar og reisegods. Denne er godkjent av myndighetene i landet du reiser til. Dersom eleven ønsker å tegne en annen forsikring må denne godkjennes av rette vedkommende i vertslandet (for eksempel myndigheter eller skole) og forsikringsselskapet må bekrefte at dekningen møter eller overgår nivåene gitt i den skreddersydde forsikringen som tilbys av STS. Dersom man velger å tegne en annen forsikring, gjelder ikke plasseringsgarantien. Dette innebærer at vi ikke kan garantere skoleplass og vertsfamilie. Ved behov for behandling som ikke dekkes av forsikringen, må eleven/kunden selv stå for utlegg, eventuelt refundere kostnader som har blitt påført STS i forbindelse med dette.

Ønske om stat-/område/by (gjelder ikke STS High School Select):

Du kan sette opp et ønske om tre stater i USA, et område i Frankrike og en storby i Spania, Storbritannia eller Irland mot et tillegg i prisen.

Vi gjør oppmerksom på at dette valget kun er et ønske og STS garanterer ikke stat-/by-/områdevalg. Finner vi ikke en passende vertsfamilie i ønsket område, tilbakebetales avgiften når alle elever har reist til vertslandet. Om du vil være sikret en stat, sted eller område, anbefaler vi å bytte over til STS High School Select i de land der vi tilbyr dette.

Welcome Camp (forberedelseskurs):

Vi tilbyr Welcome Camp ved alle våre destinasjoner. Det er likevel ikke slik at alle Welcome Camps blir holdt i vertslandet. Det er likevel en ypperlig måte å forberede seg på året som kommer.

Vi gjør oppmerksom på at eleven må være plassert for å delta på forberedelseskurset, og det tas forbehold om at skolestart er nærliggende kursets slutt. Vi kan ikke garantere at eleven får være med på forberedelseskurs dersom det faller på samme dag som første skoledag. Man har ikke rett på noen slags form for refusjon dersom man ikke har mulighet til å delta på forberedelseskurset som er inkludert i programavgiften. Dette gjelder uavhengig av grunnen for uteblivelse.

Priser på alle tilleggstjenester legges ut på hjemmesiden så snart de er oppdaterte.

Betalingsvilkår

Programprisen betales inn i fem delbetalinger og faktura sendes på e-post.

Dato Ordinært program High School Select
Ved programaksept NOK 5000 NOK 5000
15/11 NOK 15 000 NOK 30 000
15/02 NOK 20 000 NOK 40 000
15/04 NOK 25 000 NOK 50 000
15/06 Restbeløp Restbeløp


Hvis ønskelig så kan man innbetale deler av programavgiften tidligere enn datoene ovenfor. STS kommer uansett alltid til å fakturere minimum 5000 kr. av programavgiften på sluttfakturaen som sendes ut i henhold til datoene ovenfor.

Rabatter trekkes fra på sluttfakturaen. STS har muligheten til å trekke tilbake rabatten dersom fakturaene ikke betales til forfall og hvis online søknaden ikke blir levert innen tidsfristen. Sluttfakturaens totalbeløp avhenger av hvilket land/program man har søkt seg til samt eventuelle tilleggs valg. STS gjør elever og foreldre oppmerksom på at eleven ikke får reise fra Norge før hele beløpet er innbetalt. For elever som har tenkt å søke stipend i Lånekassen, minner vi om at stipendet ikke vil bli utbetalt før etter elevens avreise.

Fly og valutatillegg:

Prisene oppgitt på våre hjemmesider, i katalogen og på bestillingsbekreftelsen er eks. oppdaterte flyskatter, endrede valutakurser, økte transportkostnader, økte drivstoffstillegg og andre uforutsette kostnader. Prisene er basert på valutakurs 3. juli 2017. Valuta avstemmes ved sluttfakturering og eventuelle tillegg kommer på sluttfakturaen.

Andre betingelser:

Dersom eleven sender inn søknadspapirene til STS etter 31. mars tilkommer et gebyr på opptil USD 750 (som faktureres på sluttfakturaen).

Personlige utgifter:

Lommepenger og personlige utgifter er ikke inkludert i prisen. Av erfaring anbefaler vi ca. 1 500 – 3 000 kr. i måneden.

Avbestillingsvilkår

Tilbakebetalings-/avbestillingsregler for avbestillinger som skyldes andre årsaker enn de som dekkes av avbestillingsforsikringen. Dette gjelder også for de som ikke har bestilt avbestillingsforsikringen ved bestillingen:

 • Ved avbestilling før 30. mai / 30. november beholder STS 5 000 kr. av programavgiften
 • Ved avbestilling mellom 1. juni og 31. august /1. desember og 28. februar beholder STS 10 000 kr. av programavgiften
 • Ved avbestilling mellom 1. september og 15. november / 1. mars og 15. mai beholder STS 20 000 kr. av programavgiften
 • Ved avbestilling etter 15. november / 15. mai beholder STS 40 000 kr. av programavgiften

Om en elev som fikk plass hos STS, men til slutt ikke får plass på programmet likevel så beholder STS 5 000 kr. av det innbetalt beløpet. Resterende del av innbetalt programavgift refunderes til eleven. Om elev og foresatte godtar et tilbud om privatskole der man må betale skolepenger som STS legger ut for, er elev og foresatte skyldige dette beløpet til STS dersom det ikke blir refundert fra skolen. Om vi får skolepengene refundert, tilbakebetales de til elev og foresatte. Ved avbestilling av utvekslingsprogrammet må visumdokumentene DS 2019 eller I-20 returneres til STS kontoret umiddelbart. Tilbakebetaling av eventuelle tilgodebeløp utsettes til skjemaet er returnert til kontoret, og ved tap av dokumentet beholder STS USD 200. En eventuell avbestilling sendes i posten til STS Education AS – High School, Cort Adelers gate 16, 0254 Oslo, eller sendes elektronisk på support@sts-education.no. Telefonnummer for avbestilling er 23 35 88 50 i kontortid. Avbestilling kan ikke legges igjen på telefonsvarer. Dersom bekreftelse på avbestilling ikke blir gitt innen rimelig tid vennligst ta kontakt.

Avbrudd innen programslutt

Utvekalingsprogrammet begnner når eleven påbegynnt reisen til vertslandet som inngår i programavgiften. Hvis man velger å avbryte utvekslingsprogrammet før opprinnelig programslutt så har man rett å bruke sin hjemreisebillett hvis det er mulig å endre denne. Eventuelt endringsgebyr, alternativt ny billett, må dekkes av eleven. Dette gjelder også hvis eleven må avbryte programmet på grunn av hjemsendelse/regelbrudd (se også STS reglene i paragraf 20).

Innbetalt programavgift refunderes ikke ved programavbrudd og STS kan kun refundere deler av forsikringspremien hvis vi får refundert penger fra våre leverandører. Hvis man er meldt på arrangementer, turer i vertslandet, Coast to Coast eller European Tour så gjelder egne avbestillingsvilkår.

Promgramavgiften dekker

 • Veiledning og informasjon innen avreise
 • Intervjuprosessen med STS High School
 • Undervisning på High School
 • Plassering i en vertsfamilie med helpensjon
 • Flyreise tur-retur fra Oslo til ditt programland, samt innenriksreisen i vertslandet. Hjemreisen som er inkludert i prisen er i samband med programslutt. Vilkår som gjelder ved programavbrudd står spesifisert i paragraf 10.1.
 • Du møtes på flyplassen i samtlige programland av STS-representanter eller vertsfamilien
 • Forberedelsesmateriale
 • Obligatorisk avreisemøte for elever og foresatte (eventuell transport til og fra avreisemøtet er ikke inkludert)
 • STS t-skjorte og ryggsekk
 • Tilgang til STS´ lokale representanter, samarbeidspartnere, regionskontor og hovedkontor i alle programland, som gir deg personlig hjelp og råd under hele oppholdet
 • 24-timers nødtelefon
 • Medlemskap i STS Ambassadørprogram
 • STS-Diplom etter fullført program
 • Søknadskostnader til select-skoler
 • økonomisk kompensasjon for vertsfamilier i UK og på STS Select (mindre støtte for eksempelvis strøm og vann kan gis i flere land)

I programavgiften inngår ikke utgifter til helseundersøkelse og vaksiner, visum, SEVIS fee og heller ikke eventuelle utgifter til turer i vertsland, skoleuniform, skolelunsj og skolebuss. Ved enkelte Select-skoler tilkommer en utstyrsavgift, som dekker utgifter til diverse skolemateriell. Disse er ikke inkluderte i programavgiften.

Bruk av bilde og filmmateriale

STS forbeholder seg retten til å bruke fotografier, film og lydopptak gjort av studenten i løpet av programmet (inkludert introduksjonsdager og forberedelseskurs), og benytte disse i trykk og/eller digital form samt i alle sosiale medier, uten videre tillatelse fra studenten. Avtalen er ubegrenset i tidsrom og bruk, og gjelder for hele STS Student Travel Schools og alle våre samarbeidspartnere.

Force majeure

STS fritar seg helt fra ansvar for skader som rammer de reisende på grunn av katastrofer, streik, eller annen hendelse av force majeure-karakter.

Deling av studentinformasjon

Undertegnede gir STS fullmakt til å dele elevens fulle navn, program, destinasjon, reiseinformasjon og e-postadresse med andre studenter som har fått opptak til STS sine program. Vi gjør også oppmerksom på at STS deler all informasjon som eleven og foresatte oppgir i intervju og søknad (inkludert online-løsninger) med organisasjonen og samarbeidspartnere i mottagerlandet.

Vertsfamilie

Vertsfamiliene går gjennom en søknadsprosess med hjemmebesøk og referansesjekk før de kan bli godkjent som vertsfamilie.

Vertsfamiliene kan bo hvor som helst i programlandet og kommer fra alle samfunnslag og ulike religioner. STS diskriminerer ikke verts- familier på bakgrunn av etnisitet, seksualitet eller religion. En familie kan bestå av en person, en person med barn, et eldre par, par av samme kjønn eller foreldre og barn.

Elevene kan ikke si nei til en tilbudt vertsfamilie.

Om man har en egen vertsfamilie (direkte plassering) vil prosessen være den samme, forskjellen vil være at STS ikke matcher eleven med en vertsfamilie eller skole. Vertsfamilien må fortsatt gå gjennom samme søknadsprosess med hjemmebesøk og referansesjekk før den blir godkjent. Denne familien kan ikke være i slekt med eleven, eller snakke språket i hjemlandet til eleven. Dersom eleven har en direkte plassering som blir godkjent vil man få 4 500 kr. i avslag på programavgiften.

Fly og reiser

Utenriks flyreise t/r Oslo Gardermoen er inkludert i programavgiften. Avreisedato fra Oslo Gardermoen blir satt i henhold til skolestart-dato. Dato for hjemreise blir satt i henhold til skolesluttdato. Dersom skolesluttdatoen endres, kan også hjemreisedatoen bli endret i henhold til den nye datoen. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme også av andre grunner. Dersom dette skjer vil STS opplyse om det så snart som mulig.

I utgangspunktet kan ikke flybillettene endres etter elevens private ønsker og planer. Hvis dette er mulig så kan det forekomme gebyr som må dekkes av eleven. En flybillett er aldri gyldig i mer enn et kalenderår. Hvis eleven skal reise hjem på et annet tidspunkt enn den opprinnelige hjemreisen, må dette godkjennes av den lokale organisasjonen samt STS´ kontor i Oslo.

Flyreiser kan skje i gruppe eller individuelt samt med eller uten følge. Dette kommer an på hvor mange som skal til og fra samme land på samme dato og tid. Hjemreiser vil alltid skje uten følge. Du vil få mer informasjon om dette når det nærmer seg din avreisedato.

Hvor mye bagasje man får ha med reguleres av det flyselskapet man reiser med, se hjemmesiden til flyselskapet for mer informasjon så fort billettene er booket. Eventuelle kostnader dekkes av eleven.

På grunn av nye rutiner i de fleste flyselskap i USA, og enkelte andre land, er bagasje på innenriksreisen ikke inkludert. Evt. avgifter på dette kan dere finne på flyselskapenes hjemmesider så fort billettene er booket. Eventuelle kostnader dekkes av eleven.